Avís legal i condicions generals

Avís legal i condicions generals 2017-05-19T11:45:53+00:00

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web sonbarbassa.com. (a partir d’ara, el Lloc Web o la Web).

A través del Lloc Web es posa a disposició de l’usuari informació sobre estades a l’Agroturisme Cases de Son Barbassa, Romantik Hotel & Restaurant, trobareu informació sobre la disponibilitat d’habitacions, tarifes, restaurant, spa/wellness i altres serveis que s’hi puguin incloure.

Aquestes condicions generals s’han d’entendre sense perjudici de les condicions particulars de reserva, recollides a la web: sonbarbassa.com i/o les enviades o remeses de forma personalitzada a l’usuari.

Només per utilització del web: sonbarbassa.com vostè n’adquireix la condició d’usuari. La utilització del web: sonbarbassa.com i de qualsevol dels seus serveis significa la vostra acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, com també de les condicions particulars que, si escau, en regeixin la utilització del web: sonbarbassa.com o dels serveis que hi estan vinculats.

Els titulars del web: sonbarbassa.com podran, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració del web: sonbarbassa.com, com també aquestes condicions generals, i introduir noves condicions d’ús. Aquestes modificacions seran publicades a la web: sonbarbassa.com de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a fer-ne ús. La utilització del web: sonbarbassa.com un cop modificades les condicions generals significarà l’acceptació d’aquest usuari de les condicions generals modificades.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI

Per l’ús del web: sonbarbassa.com, l’usuari manifesta que té més de divuit anys. Per fer ús de la web: sonbarbassa.com els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la web: sonbarbassa.com, així com els serveis que hi estan vinculats de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i tot allò disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació, i, així mateix, abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i ús per part dels usuaris del lloc web i dels serveis que hi estan vinculats, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars del Lloc Web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Més en particular, però sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en els paràgrafs anteriors, l’usuari s’obliga, en la utilització del Lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, a:

  1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web o a través de qualsevol dels serveis que hi estan vinculats cap programa d’ordinador, dada, virus, codi o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc Web, en qualsevol dels serveis que hi estan vinculats o en qualssevol equips, sistemes o xarxes dels titulars del Lloc Web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o, en general, de qualsevol tercer, o que d’altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el normal funcionament.
  2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Lloc Web o de qualsevol dels serveis que hi estan vinculats, incloent-hi, si escau, la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  3. No amagar ni falsejar de cap manera l’origen de missatges de correu electrònic, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, ni enviar missatges de correu massiu.
  4. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.
  5. No utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  6. No introduir, o difondre, qualsevol informació que sigui difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, que inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió, o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

 

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ASESORIA LABORAL Y GESTION EMPRESARIAL, S.L (en endavant ALGE, SL) queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents : (i) per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest Lloc Web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l’Usuari; (ii) per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web, com també per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels serveis i/o continguts que hi ha al Lloc Web, quan això es degui a una causa aliena a l’àmbit de control de ALGE, SL, en provingui directament o indirectament; (iii) ALGE, SL no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d’accés, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial referència als prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els serveis al públic següents: (a) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei (b) serveis d’accés a la xarxa esmentada  (c) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades (d) subministrament de continguts o informació (i) servei de còpia temporal de les dades sol·licitades pels Usuaris (f) facilitació d’enllaços a continguts o instruments de cerca; iIv) ALGE, SL, en cap moment, assumeix cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, continguts, productes i serveis -amb caràcter descriptiu però no limitador- prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens a ALGE, SL -inclosos els prestadors de serveis la societat de la informació- a través d’una pàgina web a la qual es pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc; (v) Del tractament i utilització posterior de dades personals subministrades per tercers aliens a ALGE, SL, com també la pertinència de la informació sol·licitada per aquests; (vi) De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l’Usuari per poder accedir al lloc i als seus serveis i/o continguts; (vii) ALGE, SL, no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts del Lloc Web, a causa d’un cas de força major; (viii) L’Usuari del Lloc Web respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a ALGE, SL directament o indirectament, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització del Lloc Web.

 

PROPIETAT  INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web sonbarbassa.com són propietat de ALGE, SL, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al web: sonbarbassa.com i/o als serveis que s’hi ofereixen atribueixi a l’Usuari qualsevol tipus de dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. En concret, les marques incloses en la Web es troben subjectes a la legislació aplicable en matèria de propietat industrial, i en queda prohibida la reproducció o ús sense l’autorització del titular.

Així mateix, els continguts i informacions que apareixen a la web són propietat intel·lectual de ALGE, SL, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts o informacions més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del web i dels serveis que s’hi ofereixen.

Els drets de propietat intel·lectual del web: sonbarbassa.com, com també de qualsevol dels elements susceptibles de ser considerats com a obra, d’acord amb la normativa de Propietat Intel·lectual, pertanyen únicament i exclusivament a ALGE, SL, i n’és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és d’exclusiva responsabilitat d’aquests.

Els usuaris d’Internet que accedeixin a la web: sonbarbassa.com poden visualitzar la informació que hi conté i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull aquest Avís Legal, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública ni qualsevol altre acte, de part o de la totalitat de la informació publicada a sonbarbassa.com, sense autorització prèvia d’ALGE, SL.

L’usuari haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides al web sonbarbassa.com, de forma diligent, correcta i lícita i, en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de ALGE, SL o de tercers, és a dir, respectant-ne la forma original. Queda prohibida qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada al Portal, sense autorització prèvia i per escrit d’ALGE, SL.